OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Projekt-Aktywizacja
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
----------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
realizuje projekt systemowy
„PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE FROMBORK”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013


Projekt realizowany jest w Klubie Integracji Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku.

Projekt systemowy kierowany jest do osób objętych pomocą społeczną z terenu miasta i gminy Frombork zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne okresowo niezdolne do podjęcia pracy.